• Beste leden,

  Nu de coronamaatregelen kunnen worden ingetrokken, lijkt het er op dat 2022 een beter jaar zal worden voor honk- en softbal dan 2021. We zijn ondertussen met de wintertrainingen begonnen en de verwachting is dat we - eindelijk weer – een “normaal” seizoen kunnen gaan draaien.

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging zal worden gehouden op vrijdag 1 april 2022. We gebruiken hiervoor, volgens traditie, de kantine van Jeu de Boules. Start van de ALV is 19.30 uur met na afloop de seizoensopeningsborrel. Zet de datum dus vast in je agenda.

  Verder hebben we in de afgelopen periode samen met Meteoor voetbal en de rugby vereniging een AED (Automatische Externe Defibrillator) voor het sportpark aangeschaft. Deze wordt bij de ingang naar de kleedkamers van Meteoor geplaatst. Emile Beijer zal een aantal trainingen voor het gebruik van de AED gaan verzorgen. Communicatie hierover zal via de teamcoaches plaatsvinden.

  Ondertussen is het project voor de aanleg van de veldverlichting van start gegaan. Je zult de komende tijd werkzaamheden op en rond het sportveld kunnen zien. We zorgen er samen met de gemeente voor dat dit zo weinig mogelijk hinder voor trainingen en wedstrijden zal opleveren. De uiteindelijke ingebruikname van veldverlichting zal vooral afhangen van een tijdige aansluiting op het elektriciteitsnet via Liander.

  Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven dienden leden die in 2022 niet meer willen honk- of softballen vóór 31 december 2021 hun lidmaatschap op te zeggen. Leden die niet vóór 31 december 2021 hebben opgezegd en alsnog besluiten lopende het seizoen te stoppen met spelen, zijn wel contributie verschuldigd. Deze regel geldt onder andere omdat wij als vereniging ook een afdracht aan de bond moeten doen.

  Bij de sportbeleving zoals wij die bij North Stars voorstaan, is het belangrijk dat iedereen zich in een veilige omgeving prettig en op zijn plek voelt.  Om dit veilige sportklimaat te kunnen creëren hanteren wij een gedragscode (te vinden op de website) en hebben begeleiders een VOG nodig. Daarnaast hebben wij 2 vertrouwenspersonen bij de vereniging waar iedereen die ongewenste zaken ervaart terecht kan. De vertrouwenspersonen zijn Sandra Keijer en Ferdinand Knaack. Contact met de vertrouwenspersonen kan gelegd worden via de informatie op: https://www.amsterdamnorthstars.nl/vertrouwenspersoon.

  Ook de jeugdteams zijn in volle voorbereiding voor het nieuwe honkbalseizoen. We hebben een beeball team, twee pupillen teams, twee aspiranten teams en een junioren team ingeschreven voor de komende competitie. Tevens zijn we een coach en trainersopleiding voor de jeugd gestart. Hierbij brengt Einar wekelijks de principes van het spelletje bij aan nieuwe coaches en trainers.

  Daarnaast hebben we een nieuwe jeugd wedstrijdsecretaris gevonden in de persoon van Atika Moegis. Zij heeft het stokje overgenomen van Sytske Tjeerdema. Het voorzitterschap van de jeugdcommissie, die de afgelopen jaren door Einar is vervuld, is overgegaan naar Sven Berger.

  Wij willen iedereen bedanken die een actieve bijdrage heeft geleverd aan het reilen en zeilen van de vereniging. Het is fijn dat wij als vereniging dankzij de inzet van alle vrijwilligers de continuïteit kunnen blijven waarborgen. Toch zijn er nog diverse vacatures binnen de vereniging waar vrijwilligers voor worden gezocht. Meld je aan bij het bestuur. Vele handen maken licht werk.

  Wij hopen jullie allemaal 1 april te kunnen verwelkomen op de ALV en de seizoensopening.

  Het bestuur