• Agenda ALV - 12 april 2024 - 19.30 uur

  Amsterdam North Stars

   

  Algemene Ledenvergadering

  12 april 2024 aanvang 19.30 uur

  Jeu de Boules hal, Perenpad 3

   

   

   

  De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) is als volgt:

   

  1.     Opening

  Opening door de voorzitter.

   

  2.     Ingekomen stukken en mededelingen

   

  3.     Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2023

  De notulen van de ALV van 17 maart 2023 worden besproken en voorgelegd voor vaststelling aan de vergadering.

   

  4.     Jaarverslag 2023

  De voorzitter zal het jaar 2023 bespreken en ontwikkelingen bij de vereniging toelichten.

   

  5.     Financieel jaarverslag 2023

  Het financiële jaarverslag 2023 zal worden besproken.

   

  6.     Verslag kascontrole commissie 2023

  De commissie zal verslag doen van haar bevindingen. 

   

  7.     Vaststelling en goedkeuring begroting 2024

  De penningmeester Michiel Ellens zal de door het bestuur opgestelde begroting voor het boekjaar 2024 toelichten.

   

  8.     Bestuursverkiezingen en samenstelling bestuur

  Van het huidige bestuur willen Alexander van Aken, Bas Pompert, Sabri Somer en Remco van Geelen in 2024 aanblijven. Sven Verboom is gestopt als bestuurslid. Michiel Ellens stopt als penningmeester en Alexander van Aken wil hem opvolgen. Bas Pompert is bereid om voorzitter te worden.

  Nieuwe bestuursleden zijn uiteraard welkom!

   

  9.     Rondvraag en w.v.t.t.k.

  De aanwezige leden kunnen vragen stellen en/of onderwerpen naar voren brengen.

   

  10.  Sluiting en start seizoensopeningsborrel

  We sluiten de vergadering en openen het nieuwe seizoen 2024 waarbij het bestuur aan alle aanwezigen drankjes en hapjes aanbiedt.

   

   

  Komt allen!!