• Agenda Algemene Ledenvergadering - 17 maart 2023 - 19.30 uur (Jeu de Boules hal)

  Amsterdam North Stars

   

  Algemene Ledenvergadering

  17 maart 2023, aanvang 19.30 uur

  Jeu de Boules hal, Perenpad 3

   

  De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) is als volgt:

   

  1. 1.     Opening

  Opening door de voorzitter.

   

  1. 2.     Ingekomen stukken en mededelingen

   

  1. 3.     Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2021

  De (als bijlage meegeleverde) notulen van de ALV van 1 april 2022 worden besproken en voorgelegd voor vaststelling aan de vergadering.

   

  1. 4.     Jaarverslag 2022

  De voorzitter zal het jaar 2022 bespreken en ontwikkelingen bij de vereniging toelichten.

  -        We mogen trots zijn op onze gezonde en vitale vereniging. Onze vereniging brengt over een breed spectrum van jeugd, G-ball, softbal en honkbal circa 12 teams in het veld. Dat is een gezonde basis voor de nabije toekomst. We zien wel dat er in het afgelopen jaar leden afgehaakt zijn, om meerdere redenen, maar we zien ook dat er vele nieuwe leden bijkomen.

  -        In 2021 hebben we te horen gekregen dat de gemeente veldverlichting op ons combiveld zou aanleggen. Nadat de werkzaamheden hiervoor in 2022 begonnen zijn, leek de tijd dichtbij dat we met name in voor- en naseizoen ’s avonds langer zouden kunnen trainen en spelen. Helaas hadden we er niet op gerekend dat een aansluiting op het stroomnet een zo groot probleem zou worden. We hebben van Liander te horen gekregen niet voor 2026 (!) op het stroomnet aangesloten te kunnen worden, hetgeen buitengewoon teleurstellend en frustrerend is. Het bestuur is momenteel met gemeente in overleg over tijdelijke alternatieven voor een stroomvoorziening, maar ook hier zijn de doorlooptijden lang.

  -        Het bestuur is blij met de investeringen van de gemeente in ons veld en wij zullen zelf ook moeten blijven investeren in onze voorzieningen. Dit jaar willen wij in ieder geval de kantine een opkapbeurt geven. 

  -        Onze vereniging bloeit en groeit door de enorme inzet van onze vrijwilligers. Waarvoor dank! We kunnen echter alleen succesvol blijven functioneren door de verdere inzet van vrijwilligers. 

   

  1. 5.     Financieel jaarverslag 2022

  Het financiële jaarverslag 2022 is als bijlage bij de agenda meegeleverd. 

   

  Het boekjaar 2022 is een negatief saldo van ruim 4.000 euro afgesloten. Dit negatieve saldo is vooral te wijten aan hogere kosten in 2022, met name door kostenstijgingen bij begrote posten (bv. huur) en niet begrote uitgaven, zoals leges voor de nieuwe horecavergunning voor de kantine. Ook hebben wij in 2022 elektrakosten moeten betalen aan De Meteoor, nu blijkt dat onze elektra loopt via hun aansluiting loopt (en niet via de gemeente).

   

  We kunnen dit negatieve saldo relatief eenvoudig uit onze reservepositie financieren, maar het mag duidelijk zijn dat dit geen structurele situatie mag worden. Gelukkig hebben we in januari 2023 te horen gelegen een subsidie van 5.000 euro te ontvangen van de overheid ter ondersteuning van sportverenigingen. Verder wil het bestuur haar inkomsten verhogen door bijvoorbeeld de prijzen in de kantine te verhogen en inkomsten uit andere bronnen te krijgen, zoals bijvoorbeeld de Vriendenloterij. Desondanks ziet het bestuur zich genoodzaakt de vergadering voor te stellen om de contributie te verhogen met 9 euro per jaar voor volwassenen en 6 euro per jaar voor jeugdleden.

   

  Penningmeester Michiel Ellens zal in de vergadering een nadere toelichting geven op het financiële jaarverslag.

   

  1. 6.     Verslag kascontrole commissie

  De commissie bestaat uit Ronald Visser en Dennie Milosevic en zij zullen de controle-werkzaamheden toelichten. Het bestuur zal vervolgens de vergadering decharge vragen voor het boekjaar 2022. Daarna zal de vergadering een nieuwe kascontrole commissie benoemen. 

   

  1. 7.     Vaststelling en goedkeuring begroting 2023

  De penningmeester Michiel Ellens zal de door het bestuur opgestelde begroting voor het boekjaar 2023 toelichten.

   

  Zoals al gemeld onder punt 5. stelt het bestuur een contributieverhoging voor van 6 euro per jaar voor jeugdleden en 9 euro per jaar voor volwassen leden. We willen onze vereniging graag voor iedereen toegankelijk houden, maar hebben ook te maken stijgende kosten. 

   

  1. 8.     Bestuursverkiezingen en samenstelling bestuur

  Het huidige bestuur zal voor 2023 aanblijven. Wel hebben penningmeester Michiel Ellens en voorzitter Alexander van Aken aangeven in 2024 af te zullen treden. We zullen dus actief op zoek moeten gaan naar nieuwe bestuursleden.

   

  1. 9.     Rondvraag en w.v.t.t.k.

   

  1. 10.  Sluiting en start seizoensopeningsborrel