• Algemene Leden vergadering vrijdag 1 april 2022

  Beste leden,

  Op vrijdag 1 april houden wij weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) met na afloop de seizoensopeningsborrel.

  Locatie is de Jeu de Boules hal op het Perenpad 3, aanvang 19.30 uur.

  Hieronder treffen jullie de agenda voor de ALV, voor overige stukken kan je mailen naar bestuur@amsterdamnorthstars.nl

  Amsterdam North Stars

   

  Algemene Ledenvergadering

  1 april 2022, aanvang 19.30 uur

  Jeu de Boules hal, Perenpad 3

  De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) is als volgt:

   

  1.  Opening 

  Opening door de voorzitter.

  2.  Ingekomen stukken en mededelingen

  3.  Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2021

  De (als bijlage meegeleverde) notulen van de ALV van 12 maart 2021 worden besproken

  en voorgelegd voor vaststelling aan de vergadering. 

  4.  Jaarverslag 2021

  De voorzitter zal het jaar 2021 bespreken en ontwikkelingen bij de vereniging toelichten.

  -  Ondanks twee bijzonder moeilijke jaren vanwege de coronabeperkingen, zijn wij nog

  altijd een gezonde vereniging met een breed aanbod van sportmogelijkheden

  vertegenwoordigd door teams in de jeugdklassen (U12, U15 en U21), G-ball,

  gemengd en dames softbal en heren honkbal.

  -  Door de coronacrisis was ook 2021 een lastig en uitzonderlijk jaar. Als zomersport

  hebben we geluk gehad en een groot deel van onze competities nog kunnen

  afwerken.

  -  Nadat de vereniging hard was gegroeid in de afgelopen jaren, loopt het ledental

  momenteel iets terug. Belangrijkste reden hiervoor is dat een aantal leden, na twee

  moeilijke jaren met weinig speeltijd, zijn afgehaakt en dat het heren 1 honkbalteam is

  overgestapt naar een andere vereniging. We zien echter nog altijd een gezonde

  aanwas van leden bij de jeugd, met name in de jongste groepen. Dat is een positieve

  ontwikkeling en een groot compliment voor het goede werk van de jeugdcommissie

  en onze jeugdcoaches en -trainers.

  -  Zoals in voorgaande jaren al aangegeven lopen we met ons combiveld tegen de

  grenzen van onze veldbezetting aan. We zijn hierover in gesprek gegaan met de

  gemeente en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In het afgelopen jaar hebben wij te

  horen gekregen dat verlichting voor ons veld door de gemeente definitief is

  goedgekeurd. De werkzaakheden zijn al begonnen en we hopen zo snel mogelijk dit

  jaar van de verlichting gebruik te kunnen gaan maken. Daarnaast is de gemeente ook

  begonnen met het opknappen van de slagkooi naast het honkbalveld.

  Het bestuur is blij met de investeringen van de gemeente in ons veld en wij zullen zelf

  ook gaan investeren in de kantine en het terras om het verblijf op ons sportpark zo

  prettig mogelijk te maken. Daarnaast blijven wij in gesprek met de gemeente en de

  andere bespelers (voetbal en rugby) over de toekomst van het sportpark en de

  toekomst van onze sport in Amsterdam-Noord.

  • -  Onze vereniging bloeit en groeit door de enorme inzet van onze vrijwilligers.

  Waarvoor dank! We kunnen echter alleen succesvol blijven functioneren door de

  verdere inzet van vrijwilligers. 

  5.  Aankondiging KNBSB

  6.  Financieel jaarverslag 2021

  Het financiële jaarverslag voor 2021 is als bijlage bij de agenda meegeleverd. 

  Het boekjaar 2021 is een positief saldo van 13.400 euro afgesloten. Dit positief saldo is

  vooral te danken aan hogere inkomsten dan begroot, met name door sponsoracties,

  overheidsbijdrage i.v.m. Covid en door huurkorting vanuit de gemeente Amsterdam. Dit

  compenseert ook het verlies van 2020. Verder is er 25% minder uitgegeven met name

  door huurkortingen vanuit de gemeente, minder zaalhuur, minder inkoop van de kantine

  en omdat voor de aanleg van veldverlichting en voor WBTR (Wet Bestuur en Toezicht

  Rechtspersonen) nog geen kosten zijn gemaakt. Voor 2022 verwacht het bestuur daar

  wel kosten voor te gaan maken. En er zal een hogere huur gaan gelden in verband met

  de veldverlichting naast een reguliere huurverhoging. Dit alles betekent dat we nog altijd

  een solide financiële basis hebben waarmee we aan de verdere versterking van de

  vereniging kunnen bouwen.

   

  Penningmeester Michiel Ellens zal in de vergadering een nadere toelichting geven op het

  financiële jaarverslag.

  7.  Verslag kascontrole commissie

  De commissie bestaat uit Ronald Visser en Remco van Geelen en zal haar

  controlewerkzaamheden toelichten. Het bestuur zal vervolgens de vergadering decharge

  vragen voor het boekjaren 2021. Daarna zal de vergadering een nieuwe kascontrole

  commissie benoemen. 

  8.  Vaststelling en goedkeuring begroting 2022

  De penningmeester Michiel Ellens zal de door het bestuur opgestelde begroting voor het

  boekjaar 2022 toelichten.

  Het bestuur stelt een kleine contributieverhoging voor van 3 euro per jaar voor

  jeugdleden en 6 euro per jaar voor volwassen leden. We willen onze vereniging graag

  voor iedereen toegankelijk houden, maar hebben ook te maken stijgende kosten. Zo zal

  de veldhuur stijgen nu er verlichting geplaatst is en zullen we ook de verbruikskosten

  hiervan moeten betalen. 

  9.  Bestuursverkiezingen en samenstelling bestuur

  a.  Aftredend en niet herkiesbaar: Emile Beijer

  b.  Aftredend en herkiesbaar: Michiel Ellens, Bas Pompert en Alexander van Aken

  c.  Verkiesbaar: Remco van Geelen

  10. Rondvraag en w.v.t.t.k.

  11. Sluiting en start seizoensopeningsborrel